Copyright © 2023. All Rights Reserved

Родопите с Гинес рекорд

Родопите с Гинес рекорд

Често ме питат: „Как реши да направиш заявка за опит в Гинес?“

Хрумна ми нещо и като на игра го проследих. Отдавна знам, че гласът ми се откроява със сила и реших да проверя. Поръчах шумомер, който пристигна от Китай, и веднага запях пред него.

На екрана се появиха огромни цифри. Реших, че батериите са нови.
Започнах да проектирам визията на идеята за Гинес. Реших да подплатя гласа си с 3... 10... 15 гайди, но това нямаше да е нещо различно от всичко, което съм правила досега. И тогава ме осени – „101 каба гайди“! 
Обадих се на Костадин Илчев – ръководител на състава, който за мен винаги ще си остане бай Диньо. В сърцето ми започна да ври нещо неясно, но хубаво. Така направихме записа на емблематичния Античен театър в Пловдив, но от Гинес не разчетоха моето послание като индивидуално. След продължителна и активна кореспонденция, постигнах първия успех за индивидуална директория за измерване силата на женски пеещ глас. За да заявя дата, бяха необходими доста условия, професионален екип, апаратура и пространство за опита, тип „мъртва стая“. 
Поставените условия надвишаваха дори приетите измервания в света. От Гинес посочиха точния вид на уреда. Трябваше да е на отдалеченост 2,5 м., вместо изискуемите 2 м. Височината от пода да е до 1,5 м., с доказан и измерен шум в помещението под 40 db. Изисквания имаше и за снимачния екип и медиите. Както се казва, като ще е рекорд, да е с екстри! Трябваше да преодолея и допълнително поставен праг от 110 db. и продължителност на силата 5 секунди. Като на всяко световно измерване, имаше забрана да използвам препарати, медикаменти или бонбони за гърло. Не бяха споменали нищо за водата. На гласа му е необходима вода, но за да не сбъркам, не пих 2 часа. 
Гинес уважиха българските ни специалисти и професионалисти в различни области -инженери, професори, асистенти, и изготвените от тях документи и анализи. Професор Марин Чушков, инженер Васил Димитров, професор Светла Калудова и Нина Димова - вокални специалисти, Мирослав Иванов и звукозаписното му студио, професионалисти от „Списание Осем“, видео операторът Добрин Кашавелов, фотограф. Службата по трудова медицина „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ от гр. Пловдив предостави абсолютно безвъзмездно за целите на експеримента уреда от най-висок клас. Благодарна съм за съпричастността на целия екип, който запечата в историята един успешен световен български проект. Запях и уредът измери внушителните 113,8 db., на 2,5 м. Видях очите им, когато надскочих посочения праг. Нямаха търпение да изкрещят, за да не нарушат тишината. 
Мина доста време от 27.09.2018 г. С нетърпение очаквах да замина за Шри Ланка за поредния майсторски клас на Моника Балаян - психолог мотиватор, която създава световни успехи. Точно тя откри, „натисна копчето“ и „отключи“ затворената от мен  врата към музиката, сцената и песента. Зад всеки успех стои професионалист мотиватор. За моя успех и на много други може да прочетете тук - www.monikabalayan.com
Точно там – в екзотичната далечна страна, на 18.06.2019 г., по време на майсторския клас, получих новината от Гинес. В e-mail пишеше: „Време е за празнуване. Гинес присъжда рекорд за най-силен мецосопран“. Сълзите ми се стекоха. Родопската песен за пореден път полетя. Тя е стихия, енергия и генератор на огромна сила! 
Световната и национална преса избухна. Новината достигна мащабни глобални размери. Отразиха я репортери от големите медии France-Presse, RTL, CNN, DW, bTV, Nova Tv.
Силата на гласа си ще отдам в полза на хората!

.....................................

A GUINNESS RECORD

People often ask me: ‘How did you decide to apply for a Guinness World Record?’ I
have known for a long time that my voice stands out with power, so I simply decided to make
sure of that. I ordered a sound level metre, which arrived from China, and when I received it,
I started singing immediately. Huge numbers appeared on the screen. I thought the reason
was the batteries, which were brand new.
I started to design the vision of the Guinness Book of World Records. I was thinking
to myself that I should sing along with three, ten, or fifteen bagpipes, but that would not be
anything different from everything I have done so far. And then it dawned on me — "101
Kaba bagpipes!"
I called Kostadin Ilchev - the leader of the ensemble, who for me will always be Bai
Dinho. Something vague but beautiful began to smoulder in my heart. That’s how we made a
record at the iconic Ancient Theatre of Plovdiv, but Guinness did not reckon my message as
an individual one. After a long and active correspondence, I achieved my first success in an
individual directory for measuring the strength of a female singing voice. There were lots of
conditions for announcing the date. A professional team, equipment, and a quiet studio were
among them.
The set conditions exceeded even the accepted measurements in the world. Guinness
pointed out the exact type of device to be used. The sound metre had to be placed 2.5 metres
(8.2 feet) away, instead of the usually required 2 metres (6.6 feet). The distance from the
floor had to be up to 1.5 metres (4.9 feet), with proven and measured noise in the room below
40 dB. There were also requirements for the film crew and the media. As it is said, if it is to
be a record, let it be with extras! I had to overcome an additional threshold of 110dB and a
duration of 5 seconds. As in every world record, no medicine or throat lozenges were allowed
to be used beforehand. Nothing was mentioned about water. The voice needs water, but in
order not to commit any mistakes, I didn’t drink any water for 2 hours.
Guinness had greatest regard for our Bulgarian specialists and professionals in various
fields — engineers, professors, assistants, and the documentation and analyses prepared by
them. Prof. Marin Chushkov, Engr. Vasil Dimitrov, Prof. Svetla Kaludova and Prof. Nina
Dimova - vocal specialists; Miroslav Ivanov and his recording studio, the specialists from
"Magazine 8", videographer Dobrin Kashavelov, photographer ?името на фотографа?. For
the experiment, the Complex health and safety services "MAKAO BULGARIA" from the
city of Plovdiv provided us with a device of the highest class, absolutely free of charge. I am
grateful to the whole team for their compassion, which marked in history a successful global
Bulgarian project. I sang, and the device measured an impressive 113.8 dB from a distance of
2.5 metres. I saw their eyes when I outdid the stated threshold. They shivered in anticipation
of a shout of joy.
A lot of time has passed since September 27th, 2018. I was looking forward to going
to Sri Lanka for the next Master Class with Monica Balayan, a motivational psychologist

who has achieved worldwide success. It was she who discovered and ‘pushed’ my button and
unlocked the door to music, the stage and the song that I had shut down. Behind every
success story, there is a professional motivator. About mine and the success of many others,
you can read here: www.monikabalayan.com
Right there, in that exotic distant country, on June 18th, 2019, during the master class,
I received the news from Guinness. As the email said, it was time to celebrate. Guinness has
set a record for the most powerful mezzo-soprano. My tears streamed down my face. The
Rhodope song went sky-high once again. It is an element, energy, and a generator of
enormous power!
The world and national press exploded. The news spread worldwide. It was covered
by reporters from the major media like France-Press, RTL, CNN, BTV, Nova TV, etc.
I will give the power of my voice for the sake of the people!

Смиляна Захариева с 101 каба гайди

Концерт в гр. Смолян 15 години юбилеен концерт на 101 каба гайди. Събрахме се заедно и подпомогнахме благотворително. Кампанията "Роди дете с Родопски дух" подпомогна две семейства.