За автора

За автора

Да, мечтаеш !
Докоснах се до магията на музиката още в детските си години. Малко дървено столче бе моят акордеон, който ми акомпанираше, докато пеех на цветята. По-късно започнах да уча пеене професионално при най-добрата за времето си преподавателка - Анка Кушлева в Пловдив. Свободните места в курса бяха свършили, но тя ме прие извън графика, защото я впечатли силният, чист и свободен глас. 
През 1985 година на приемния изпит в Широка лъка 250 момичета се съревновавахме за едва 7 места. Имах късмета да съм една от приетите. Веднага след края на обучението си, продължих развитието си в Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив. 
Пътят бе лесен и озвучен с песен. Пях в редиците на „Академичния народен хор“, в хор „Големите български гласове“, за кратко в ансамбъл „Тракия“, ансамбъл „Филип Кутев"

Сноп от светлина осветяваше стъпките ми - семейството, чиято подкрепа за всичките ми смели и новаторски идеи получавам и до днес. Поставих родителските грижи на преден план и песента затихна. Досущ като тлеещ огън, който пламна отново и се извиси до грандиозни размери. Запях и изпях Родопската песен със световна сила. Сила за рекорд на Гинес! С такава ширина и енергия само Родопската песен може да се пее. 
Днес към тази гласова стихия се обръщат влюбени, желаещи да свържат душите си в сватбена церемония, вместо да използват познатия „Менделсон“. Орисвам с успех нови бизнес начинания, повдигам настроението на пищни обществени или лични тържества и събития. Но най-важното – събуждам българската гордост! 

Достигнах до древен алгоритъм създаден от Питагор. 

Всяка буква има своето място на музикалното петолиние. Могат да се изпишат думи, наричане..., но когато изписах по този алгоритъм личното си име, пред очите ми изникна красива лична мелодия носеща индивидуална енергия и вибрация. 

Като колекционер на звуци,  внимателно подбрах инструмента, чийто звук да пее личната песен.

Поставих критерии за звука на иструмента - да е с терапевтични качества, нежен, кадифен, успокояващ и увличащ сетивата, а мелодия да е вълшебното и уютно място, където "Аз, се срещам със себе си". 

В търсене на инструмент с терапевтични качества, открих и притежавам една от трите уникати в света:  терапевтична кристално-хроматична алуминиева арфа с 432 hz  звук.

Кадифения звук на арфата пленява с първия тон. Докосването на металната тръбичка произвежда дълъг ефирен звук , където съзнанието влиза като в пелена.    

С цел активиране енергийните процеси повишаващи личните ни вибрации, създадох изящни кристални уникати с цветове от личното име.

Жива колекция, където цветовете изцяло хармонизират с личната ни вибрация.

Колекция, която е не само бижу, а задълбочено разбиране с цветния свят и светлината около нас. 

Музико-звуко и цвето терапия с авторско вдъхновение за нашето съвремие.

Музика, звук, вибрация и енергия са средства чрез, които релаксираме, медитираме и се справяме със стреса.

--------------------------

 

ABOUT ME

I was touched by the magic of music in my childhood. A little wooden chair was my accordion, which accompanied me while I was singing to the flowers. Later, I began studying professional singing with the best master, Anka Kushleva, in Plovdiv. There was no available space left for the course, but she accepted me off schedule because she was impressed by my strong, clear voice.

In 1985, at the entrance exam in Shiroka Laka, a total of 250 girls competed for only seven available places. And I was lucky to be one of those accepted. After the end of my education, I continued my growth at the Academy of Music, Dance, and Fine Arts in Plovdiv. The road was easy, and it was accompanied by a song. I sang in the ranks of the Academic Folk Choir, the choir "The Great Bulgarian Voices", briefly at Ensemble Trakia and the Philip Koutev Ensemble.

A beam of light illuminated my path—the support of my family, which I keep receiving to this very day, for all my bold and innovative ideas. I brought parental care to the fore, and the song grew quiet. Just like slow-smouldering fires, which burst into flames again and rose to spectacular size. I began to sing and sang with world power. Guinness World Record power! With such breadth and energy, only a Rhodope song can be sung.

Nowadays, this vocal element is being approached by lovers who want to unite their souls in a wedding ceremony instead of using the well-known Mendelssohn. I destine new businesses with success and lift the mood of lavish public or private celebrations and events. But most importantly, I instil Bulgarian pride!

I obtained an ancient algorithm created by Pythagoras. Each letter has its particular position in the musical notation. Words can be written, “narichane”*. However, when I used this algorithm to write my given name, a beautiful personal melody with individual energy and vibration appeared before my eyes.

As a sound collector, I carefully selected an instrument which sound could best represent that personal song. I set criteria for the instrument's sound: it should be therapeutic, gentle, velvety, soothing, and captivating. And its melody should take you to a magical and cosy place where "I meet myself." In my search for a healing instrument, I discovered I own one of only three exceptional instruments in the world: a therapeutic crystal chromatic aluminium harp with a 432 Hz sound. The harp's smooth sound captivates you from the first note. When you touch the metal tube, you will hear a long, ethereal sound, which will help you feel in harmony with the universe. Similarly to sound healing therapy, the mind is drawn to this delicate sound and does not want to be separated from it.

I created exquisite and one-of-a-kind crystal objects in the colours of the personal name to activate the processing of energy that raises our vibrations. A living collection in which the colour harmonises completely with our vibration. A collection that is more than just a jewel; it is a deep understanding of the colourful world and light that surrounds us. Sound and colour therapy, based on the author's inspiration for these present days. Music, sound, vibration, and energy are how we relax, meditate, and manage stress.

 

*narichane is an ancient Bulgarian ritual, in which one calls the personal joy by naming it. But of course, it is not as simple as it sounds.

Eксперимент: "101 каба гайди" и Смиляна Захариева - Силата на човешкия глас

Експеримент за силата на човешкия глас проведоха Смиляна Захариева и "101 каба гайди" в изпълнение на Родопската песен "Момнеле мъри хубава" ▶ CONTACT Smilyana Zaharieva ▶ Email: smilyanazaharieva@gmail.com Facebook Profile: https://www.facebook.c